KÓŁKO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Prowadząca: mgr Magdalena Decowska

Koło z języka niemieckiego ,,Das macht Spaß’’ jest skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Jego zadaniem jest zainteresowanie dzieci językiem niemieckim.

1. Podstawy prawne

Podstawę prawną nauczania języka niemieckiego w przedszkolu stanowią:

● USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59.

● ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017 poz. 356.

● ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. 2017 poz. 649.

● ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. 2017 poz. 1575.

2. Cele programu:

Cele poznawcze:

● stwarzanie dzieciom jak najlepszych możliwości ogólnego rozwoju poznawczego

● stworzenie podstaw rozwoju wszechstronnej wiedzy o sobie, swoim środowisku i świecie,

● rozbudzenie zainteresowania nauką, w tym także nauką języków,

● rozwijanie wewnętrznej motywacji do nauki, w tym do nauki języka niemieckiego,

● umożliwienie rozwoju wiedzy odpowiedniej dla etapu edukacji przedszkolnej, umożliwiającej podjęcie nauki w szkole podstawowej,

● stworzenie podstaw rozwoju krytycznego, logicznego i twórczego myślenia oraz

umiejętności rozwiązywania problemów i rozbudzenie wiary we własne możliwości

Cele społeczne:

● kształtowanie osobowości i tożsamości dzieci,

● rozwijanie wiedzy o najbliższym otoczeniu dzieci, ich mieście, regionie, kraju, a także regionie i kraju sąsiada,

● rozbudzanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, odmiennych tradycji, systemów wartości i obyczajów,

● rozwój umiejętności współpracy w grupie, postawy dialogu i wspólnego

rozwiązywania problemów, kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia i otwartości wobec innych ludzi,

● umożliwienie dzieciom odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie wielokulturowym.

Cele językowe:

● akceptacja przez dzieci języka niemieckiego jako instrumentu komunikacji i interakcji w przedszkolu,

● wyrównanie indywidualnych różnic językowych dzieci (w języku polskim i niemieckim),

● rozwój kompetencji językowej na poziomie pozwalającym na aktywne uczestniczenie

w zajęciach dydaktycznych, grach i zabawach prowadzonych w języku niemieckim,

● rozwój kompetencji komunikacyjnej w sensie rozumienia treści nauczania, w tym

piosenek, rymów, baśni i opowieści (w języku polskim i niemieckim),

● rozwój kompetencji komunikacyjnej w sensie wyrażania „swojego rozumienia świata,

zjawisk i rzeczy”, swoich potrzeb i emocji

● rozwój kompetencji pragmatycznej w sensie umiejętności używania języka

odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej,

● rozwój kompetencji interkulturowej,

● rozwój strategii uczenia się języków.


Formy pracy wykorzystane podczas zajęć:

– słuchanie

– rozmowa

– powtarzanie

– zabawa

– śpiew.

Metody pracy:

– metody podające

– metody problemowe

– metody aktywizujące

– metody praktyczne

Dodaj komentarz