NASZA MISJA

Przedszkole Dzieciątka Jezus realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując a postawę wychowania chrześcijański system wartości. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dąży również do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowanie i szczęśliwe.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Kształtując u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, uczą go szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.

NAUKA

Edukacja przedszkolna służy przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nauczyciele, zarówno starszych jak i młodszych grup wiekowych tak planują pracę wychowawczo-dydaktyczną, aby każde dziecko w jak najwyższym stopniu osiągnęło dojrzałość szkolną.

WYCHOWANIE


Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się emocjonalnie bezpieczne, a ich potrzeby są zaopiekowane. Jest to jednocześnie miejsce, gdzie panują jasne, przejrzyste zasady, na które się z dziećmi umawiamy i które powinny być respektowane w atmosferze szacunku dla każdego.

 

ZABAWA

Zabawa, jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest działalnością naturalną, przez co aktywizuje dzieci o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym.


Zabawa stanowi tę formę działalności dziecka, dzięki której może ono odtwarzając i przetwarzając treść swoich doświadczeń w świecie realnym przeżywać je na nowo, oraz wielokrotnie poddawać je adaptacji od strony poznawczej, uczuciowej, wartościującej. Dzięki temu następuje włączanie tych doświadczeń, do zasobów pamięci trwałej oraz do systemu psychicznego dziecka.
Pedagodzy dzielą zabawy dziecięce właściwe dla wieku przedszkolnego na cztery podstawowe grupy: konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe, niektórzy wyodrębniają jeszcze zabawy badawcze oraz twórcze. 
Zabawa dowolna, podejmowana z własnej inicjatywy sprawia dziecku przyjemność i jednocześnie jest swoistą formą zdobywania doświadczeń, wiadomości, umiejętności, sprawności, czyli staje się procesem uczenia się w sposób mimowolny i niezamierzony.